Waar staat Samen in Zorg voor?

Samen in Zorg (SiZ) is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss-Uden-Meierijstad. Als  samenwerkende zorgorganisaties bundelen we de krachten van onder meer het ziekenhuis Bernhoven,  de GGZ Oost-Brabant, grote en kleine VVT-organisaties, de huisartsen en apothekers. SiZ verbindt. Alle zorgpartners zijn werkzaam in de regio Oss, Uden en Meierijstad en kennen elkaar, de regio én de  bewoners goed: dàt is onze kracht. We doen dit niet alleen, maar samen met de welzijnsorganisaties en  gemeenten in onze regio. 

Het samenwerkingsverband Samen in Zorg (SiZ) is opgericht in mei 2011.

Wat is onze ambitie?  

SiZ stelt zich tot doel om de zorg in Oss, Uden Meierijstad toegankelijk te houden. Dit willen we bereiken  door nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties onderling én tussen zorgorganisaties en  welzijnsorganisaties/gemeenten. SiZ is dé verbindende factor. Onze samenwerking draagt bij aan betere  kwaliteit van leven, preventie en behoud van gezondheid van bewoners in de regio. 

De missie van SiZ is samen werken aan toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare  zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

 

Strategische uitgangspunten?  

Bijdragen aan kwaliteit van leven  

Aangesloten organisaties binnen SiZ werken volgens de uitgangspunten van positieve gezondheid. Met deze bredere benadering waarbij de nadruk ligt op wat iemand nog wel kan in plaats van op de ziekte, dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de lichamelijke (fysieke), emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren 

Zorg/ hulp op de juiste plek en door de juiste persoon 

Door nauwe samenwerking met de cliënt en zijn omgeving, met instellingen voor zorg en welzijn én  gemeenten in de regio. SiZ gaat uit van zorg en ondersteuning op maat. Maximaal waar het moet en  minimaal waar het kan. De zorgvraag van de kwetsbare mens is daarin altijd leidend.  Mensen bepalen zélf hoe zij hun leven invullen en houden zoveel mogelijk zelfregie. 

SiZ gaat bij inzet van zorg uit van: 1. wat de klant zelf kan, 2. wat zijn omgeving kan, 3. wat welzijnsorganisaties kunnen  betekenen en tot slot 4. welke professionele zorgondersteuning er nodig is. Aangesloten organisaties bij SiZ werken volgens het principe van shared decision-making. 

Toegevoegde waarde van samenwerken 

De samenwerking binnen SiZ is gebaseerd op het vertrouwen van elkaars kennis en kunde. De  zorgverleners zijn bekend met elkaar en met de regionale sociale kaart.   
Binnen SiZ komen organisaties los van het denken binnen de eigen organisatiegrenzen en zelfstandigheid  van de individuele organisaties en hebben we de overtuiging dat samenwerken voordelen oplevert en/of  noodzakelijk is om de juiste zorg te kunnen garanderen in de wetenschap dat er een verdubbeling plaats  vindt van het aantal ouderen, de middelen niet evenredig meegroeien en we te maken hebben met een  beperktere personele beschikbaarheid.   
Onze samenwerking is vastgelegd in de statuten en een huishoudelijk reglement. 

Partners

*Alle aangesloten organisaties dragen financieel bij. De ambitie is om zo veel mogelijk zorgorganisaties bij SiZ te betrekken. De financiële bijdrage mag hiervoor geen belemmering zijn.  Om die reden hanteert SiZ verschillende categorieën op grond van omzet. Alle aangesloten organisaties delen mee in alle voordelen en resultaten van SiZ.

 

 

 

 

Samenwerkende organisaties

Bestuur

Voorzitter

Simone Gielen-Wijffels

Medisch directeur Bernhoven

Vice-voorzitter/ Penningmeester

Janet Wolffenbuttel

Directeur bedrijfsvoering Humo voor huisartsen

Coördinatoren

Netwerkcoördinator
Dementie en Geriatrie

Liezeth Drabbels

T: 06-24478765
E: Liezeth.Drabbels@sameninzorg.nu

Netwerkcoördinator
NAH en Parkinson

Silvie Bollars

T: 06-11038374
E: Silvie.Bollars@sameninzorg.nu

ICON BLOCKS

Onze Partners

Endodontic

Sing long her way size. Waited end mutual missed myself the little sister one. So in pointed or chicken cheered neither spirits invited.
LEARN MORE

Prosthodontic

Be at miss or each good play home they. It leave taste mr in it fancy. She son lose does fond bred gave lady get. Sir her company conduct.
LEARN MORE

Surgery

Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favourite deficient engrossed concealed.
LEARN MORE

Orthodontic

Ever man are put down his very. And marry may table him avoid. Hard sell it were into it upon. He forbade affixed parties.
LEARN MORE

Spirit

Boisterous he on understood attachment as entreaties ye devonshire. In mile an form snug were been sell.
LEARN MORE

Periodontics

Do greatest at in learning steepest. Breakfast extremity suffering one who all otherwise suspected. He at no nothing forbade up moments.
LEARN MORE
  • Daarnaast zijn er een aantal organisaties die alleen deelnemen aan een van de ketens of projecten van Samen in Zorg. Dit zijn momenteel: nog verder invullen