Parkinson keten

Voor mensen met Parkinson is de juiste behandeling, hulp en begeleiding  van groot belang. Gedurende het ziektetraject krijgen mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Voor iemand met Parkinson en zijn naaste is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit en dat de zorgaanbieders een samenhangend geheel van zorginspanningen leveren. Zo ontstaat er als het ware een keten van op elkaar afgestemde zorg waarbij het klantproces centraal staat. In de regio Oss-Uden-Meierijstad bestaat zo’n keten voor de Parkinsonzorg. Deze keten valt onder Samen in Zorg.

Het doel van keten is mensen met Parkinson in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. De keten is voortdurende bezig met het verbeteren van de Parkinsonzorg in de regio. De keten streeft naar de juiste hulp/ zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats door de juiste persoon/ hulpverlener. kwaliteit en toegankelijkheid van de hulp/ zorg zijn daarbij belangrijke pijlers. Wij bundelen de kennis op het gebied van Parkinson en werken zo aan ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorgaanbod.

De ketenpartners dragen in gezamenlijkheid zorg voor de totale kwaliteit van keten, adequate hulp/ zorg, het toegankelijk houden van de zorg en conformeren zich zoveel als mogelijk naar de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen op het gebied van Parkinson. Zie de actuele zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen onder het gelijknamige tabblad op deze website.

De keten neemt deel aan het landelijke PRIME onderzoek en Zorg voor Parkinson.

In de keten werken Parkinson consulenten. Het is geen losstaande functie, maar een vast en belangrijk onderdeel van de Parkinson keten. Er zijn afspraken tussen de ketenpartners over de inbedding van deze consulenten in de keten. De Parkinson consulenten zijn, onafhankelijk gepositioneerd, in dienst bij een ketenpartners en werken nauw samen.  

Meer informatie?

De Parkinson consulent

De impact van ziekte van Parkinson is vaak erg groot. Niet alleen voor degene met Parkinson heeft maar ook de directe omgeving krijgt te maken met de gevolgen van de beperkingen op het dagelijkse leven die de parkinson veroorzaakt. Met name de zogenaamde niet-zichtbare gevolgen worden vaak niet begrepen en zijn lastig te verwerken. De Parkinson consulent kan met advies, voorlichting, training, ondersteuning en begeleiding u en uw naaste helpen hoe om te gaan met deze gevolgen. Er is veel aandacht voor het ziekteproces, verwerken en omgaan met de symptomen.

U kunt dus bij de Parkinson consulent dus terecht voor:

  • Begeleiding wanneer u net te horen heeft gekregen dat u de ziekte van Parkinson heeft.
  • Informatie over de ziekte, uw klachten en de behandeling.
  • Informatie over de praktische gevolgen van Parkinson zoals het gebruik van medicijnen, bewegingsproblemen, voeding en lichamelijke verzorging.
  • Informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van Parkinson, bijv.
    de gevolgen voor werk, sociale contacten en vakanties.
  • Informatie over vergoedingen, regelingen en het aanvragen van hulpmiddelen.

De Parkinsonconsulent zoekt samen met u naar praktische oplossingen of wijst u in overleg met de neuroloog door naar andere zorgverleners en/ of hulpverlenende instanties zoals Paramedici (ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, etc) dagbehandeling, thuiszorg, etc. Zoveel mogelijk wordt verwezen naar paramedici Parkinson geschoold zijn, zie verderop ParkinsonNet.

Ook overlegt de Parkinson consulent met andere bij u betrokken hulpverleners.

De Parkinsonconsulent is er voor alle patiënten met ziekte van Parkinson(isme), voor hun partner/ familie/ gezinsleden en anderen die met het ziektebeeld Parkinson te maken krijgen.

Werkwijze Parkinson consulent

De Parkinson consulenten in regio Oss-Uden-Meierijstad;

  • draaien poli spreekuur in ziekenhuis Bernhoven,
  • hebben telefonisch consulenten,
  • gaan bij cliënten op huisbezoek.

De omvang, soort en plek van de consulenten hangt af van een aantal factoren. De Parkinson consulent stemt dit goed af met u en uw naast.

Hoe komt u voor deze zorg in aanmerking?

Voor de begeleiding/ ondersteuning door een Parkinson consulent heeft u geen verwijzing nodig. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden deze zorg, u heeft er dan geen kosten aan. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt de zorg niet. Heeft u hierover vragen neem gerust contact met ons op. Heeft u verder vragen of wilt u graag een afspraak maken neem dan contact met ons op. Dit kan via de mail of telefonisch, zie onderstaande schema.

Els Coppens

06 12 65 58 13

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

coppenej@bernhoven.nl

Regio Uden/Veghel

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Monique Witlox

06 13 44 62 87

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

parkinsonconsulent.meierijstad@brabantzorg.eu

Regio Uden/Veghel

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Wilma van den Bos

06 10 96 01 81

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

parkinsonconsulent.oss@brabantzorg.eu

Regio Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Arina den Dikken

06 20 95 67 15

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

parkinsonconsulent.oss@brabantzorg.eu

Regio Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vragen of opmerkingen?

Zorgstandaarden, richtlijnen, downloads en links

Landelijke richtlijnen
Zie hier alle actuele en relevante landelijke zorgstandaarden en richtlijnen rondom Parkinson.

Regionale richtlijnen
Zie hier binnenkort alle actuele en relevante regionale zorgstandaarden en richtlijnen rondom Parkinson.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Parkinson keten of de Parkinson consulenten dan kunt u contact opnemen met:

Silvie Bollars
06 11 03 83 75
silvie.bollars@sameninzorg.nu